Национална конференция с международно участие


"Природни науки 2017" (NCNS2017)

 

Крайни срокове:

Депозирането на резюметата на доклади и постери е възможно само на web site: ncns 2017.shu.bg (стартира от м.април 2017).

Срокове за подаване на резюмета:

Доклади - до 06.09.2017

Постери - до 06.09.2017

Пълните текстове на доклади и постери на английски език се предават на ръководителя на съответната секция на електронен носител по време на конференцията.


Изисквания

Формат на страницата: Paper Size A4, portrait, Margins: Top – 2 cm, Bottom – 2.2 cm, Left – 1.9 cm, Right – 1.9 cm, Header – 0 cm, Footer – 0 cm

 

Заглавие

Заглавие на статията - Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Автори - Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Наименование на институцията (университет, факултет, катедра), пощенски адрес, Е-mail - Times New Roman, Font Size 12pt, Italic(E-mail Regular), Centered

Резюме - Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt

Ключови думи - Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 12pt

 

Основен текст

Основен текст – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях. Наименование на фигурите - Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 3pt, After 6pt

Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, номерирани и с наименование над тях. Наименование на таблиците - Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 3pt

Химичните формули да бъдат интегрирани в текста като обекти на ChemDraw, ChemWindow или като изображения.

 

Литература - Правила за транслитерация

Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална и крайна страница - Times New Roman, Font Size 11pt, Justified

1. Ivanov, I. I.; Petrov, P. P., Zonarene, a sesquiterpene from the brown seaweed Dictyopteris zonarioides, Tetrahedron Lett. 2008, 50, 25-28.

Да се използват приложените правила за транслитерация на авторите и списанията с имена на кирилица или различна от латиница азбука.

Да не се използва сричкопренасяне - ръчно или със софтуерен продукт.

Максимален брой на страниците – 10!

 

Описание на стиловете:

Заглавие (Style: Tit) – Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Автори (Style: Aut) – Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Адрес (Style: Adr) – Times New Roman, Font Size 12pt, Italic(E-mail Regular), Centered

Резюме (Style: Abs) - Times New Roman, Font Size 11pt, Bold &Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt

Keywords (Style: Kw) – Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 6pt

Ключови думи (Style: Kw1) – Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 12pt

Основен текст (Style: Bаsе) – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигури (Style: Fig) – Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 3pt, After 6pt

Таблици (Style: Tbl) – Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 3pt

Литература (Style: Ref2) – Times New Roman, Font Size 11pt, Justified

 

Примерен шаблон може да изтеглите от ТУК