Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

 

Публикуване на доклади:

http://sciendo.com/journal/ASN/

Желаещите да публикуват в списание Acta Scientifica Naturalis заплащат допълнително € 120. Статиите на английски език се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.


http://www.journal-imab-bg.org


Желаещите да публикуват в списание Journal of IMAB ISSN: 1312-773X Open Access Web of science, заплащат допълнително € 150. Статиите на английски език трябва да са с медицинска или здравна тематика и се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.

http://acta-pedagogica.shu.bg/en/

Желаещите да публикуват в списание Acta Pedagogyca Naturalis на английски език заплащат допълнително € 25. Статиите се публикуват след получаване на две положителни рецензии от независими рецензенти.


Желаещите да публикуват в сборника от конференцията "Природни науки" 2023 не заплащат допълнителна такса.


Изисквания към представените доклади за публикуване в сборника от конференцията „Природни науки“ 2023

ШАБЛОН

Всички части на ръкописа трябва да са с междуредие – 1.0 - line spacing

Формат: Paper Size A4, portrait, Margins: Top – 2 cm, Bottom – 2.2 cm, Left – 1.9 cm, Right – 1.9 cm, Header – 0 cm, Footer – 0 cm

Заглавие (Style: Tit) – Times New Roman, Font Size 14pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Автори (Style: Aut)– Times New Roman, Font Size 12pt, Bold, Centered, Paragraph spacing – After 6pt

Адрес (Style: Adr) – Times New Roman, Font Size 12pt, Italyc (E-mail Regular), Centered

Резюме (Style: Abs) Times New Roman, Font Size 11pt, Bold &Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 12pt, After 6pt

Ключови думи (Style: Kw1) – Times New Roman, Font Size 11pt, Bold&Italic, Justified, Paragraph spacing – Before 6pt, After 12pt

Основен текст (Style: Bаsе) – imes New Roman, Font Size 11pt, Justified, Paragraph First Line – 1 cm

Фигури (Style: Fig) – Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 3pt, After 6pt. Фигурите трябва да бъдат интегрирани в текста и да имат номерация и наименование под тях.

Таблици (Style: Tbl) – Times New Roman, Font Size 11pt, Centered, Paragraph spacing – Before 6pt, After 3pt. Таблиците трябва да бъдат интегрирани в текста, номерирани и с наименование над тях.

Химичните формули да бъдат интегрирани в текста като обекти на ChemDraw, ChemWindow или като изображения.

Литературапреведена по правилата за транслитерация

Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална и крайна страница.

Литература - преведена по правилата за транслитерация

Цитираната в текста литература да се означава с числа, заградени в квадратни скоби. Литературата да се подрежда по реда на цитиране, съгласно стандарта в следния ред: автори, списание (italic), година на издаване (bold), том (italic), начална и крайна страница - Times New Roman, Font Size 11pt, Justified

1. Ivanov, I. I.; Petrov, P. P., Zonarene, a sesquiterpene from the brown seaweed Dictyopteris zonarioides, Tetrahedron Lett. 2008, 50, 25-28

Да не се използва сричкопренасяне - ръчно или със софтуерен продукт.

Максимален брой на страниците – 10!

 

Указания за оформяне на докладите

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за печат, съгласно изискванията за публикуване на съответното списание (сборник)./p>
 

Изисквания към постерите

  • Размер: 70 cm на 90 cm

  • Ориентация: портрет