Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2021” (NCNS2021)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Такса правоучастие

Преподаватели, научни работници 80лв.
Студенти и докторанти 25 лв.
Учители 50 лв.
Придружаващи лица и съавтори Учители 25 лв.

Таксите за участие могат да бъдат платени:

  • предварително по банков път

РАЙФАЙЗЕН БАНК

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG57RZBB91553120050509

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Основание за плащане: Такса правоучастие за NCNS 2021

Копие от банковото бордеро се изпраща на е-mail: conference_fpn@shu.bg и се представя при регистрацията.


  • при регистрацията – в брой (в лева).
 

Таксата правоучастие осигурява:

1. Програма на конференцията.

2. Публикуване в сборник с доклади на конференцията

3. Сертификат за участие.

4. Участие във всички мероприятия предвидени в програмата на конференцията.


Всеки участник може да представи до 2 доклада или постера срещу ½ допълнителна такса.