Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Такса правоучастие

Преподаватели, научни работници, учители 100лв.
Студенти и докторанти 50 лв.
Придружаващи лица и съавтори 50 лв.
Ученици без такса

Таксата за участие се превежда по банков път до 15.09.2023 г.

  • по сметката на ШУ:

РАЙФАЙЗЕН БАНК

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG57RZBB91553120050509

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Основание за плащане: две имена на автора, Такса правоучастие NCNS 2023

Още пояснения: фактура, данни за фактура

Копие от банковото бордеро се изпраща на е-mail: conference_fpn@shu.bg и се представя при регистрацията.


 

Таксата правоучастие осигурява:

1. Програма на конференцията.

2. Публикуване в сборник с доклади на конференцията

3. Сертификат за участие.

4. Участие в мероприятията предвидени в програмата на конференцията.


Всеки участник може да представи до 2 доклада или постера срещу ½ допълнителна такса.