Национална конференция с международно участие


                                 „Природни науки’ 2023” (NCNS2023)


                             на ШУ „Епископ Константин Преславски”

Научен комитет

 

Организационен комитет

 

Секции и модератори

 

проф. д.х.н. Христомир Христов

проф. д-р Драгомир Марчев

проф. д-р Веселин Арнаудов

доц. д-р Ася Драгоева

доц. д-р Ваня Василева

Председател:

доц. д-р Нина Архангелова

Членове:

проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова

проф. д-р Димчо Захариев

проф. д-р Николай Начев

проф. д-р Милен Пенерлиев

проф. д-р Дора Кабакчиева

доц. д-р Сунай Ибрямов

доц. д-р Дарина Бъчварова

доц. д-р Жени Димитрова

доц. д-р Исмаил Исмаилов

доц. д-р Росица Владева

преп. Сениха Салим

Стефани Тошкова

Павлина Маринова

Ниделина Петкова

Красимира Димитрова

Росица Петкова

Анелия Колева

1. Химически науки - доц. д-р Исмаил Исмаилов i.ismailov@shu.bg

2. Физически науки – доц. д-р Нина Архангелова n.arhangelova@shu.bg

3. Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология – проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова ts.ignatovaivanova@shu.bg

4. География и туризъм – проф. д-р Милен Пенерлиев s.stankova@shu.bg

5. Дидактика и образователни политики – доц. д-р Росица Владева r.vladeva@shu.bg